اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

آدرس :  زنجان - سه راه امجدیه - جنب تقاطع روگذر - ابتدای کوی سعیدیه 

تلفن:   33569166   024

ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

وب: www.hrcoz.ir   

تلگرام:

زمان­ کاری پژوهش­ سرا:

روزهای یکشنبه  :  بعد الظهر از ساعت 2 تا 6:30

سایر روزهای هفته : صبح  از ساعت 8 تا 12:30